ยินดีต้อนรับ

สามมุกสาส์น

กิจกรรมของโรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา รับการอบรม และชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์...

Read More

กิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ของคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (RMUTTO)  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนได้รับประสบการณ์ย่ำดินในนา ดำนาปักกล้า...

Read More

เชิญร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ในงานฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาขอเชิญร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ในงานฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ระหว่างเวลา...

Read More

พิธีรับบัพติศมา

พิธีบัพติศมา แปลว่า จุ่มมิดน้ำพิธีรับบัพติศมานี้จะกระทำโดยผู้ที่แสดง ตัวว่าขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอค จะจุ่มตัวให้จมลงมิดน้ำ และยืนขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ผู้เชื่อคนนั้นได้เข้าส่วนกับพระเยซู โดยได้ถูกตรึงตายกับพระเยซู ถูกฝังกับพระเยชู...

Read More

Solverwp- WordPress Theme and Plugin