กิจกรรมวันวิชาการ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ระยะๆ ตลอดปีการศึกษา 2565 และการจัดงานสัปดาห์วิชาการ 60 ปี ในวันที่ 15 – 19 ส.ค. 22 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี เช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกของการฉลองครบรอบ 60 ปี

การจัดกิจกรรมงานวิชาการ 60 ปี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า และรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาซึ่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคริสตจักรไมตรีจิตมาจนถึง 60 ปี
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองแบบบูรณาการทั้งความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวิชาการขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายๆ ด้านของตนเอง และนักเรียนก็ให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นอย่างดี

 

สำรับวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. นี้ นับได้ว่าเป็นการจัดงานวิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดซุ้มเกมและซุ้มวิชาการ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนา

Scroll to Top