กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่และน้ำตกซันตาเถร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพานักเรียนไปทัศนศึกษาเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin