กิจกรรม “รัก(ษ์) ทะเล” 2565

กิจกรรม “รัก(ษ์) ทะเล” 2565

ณ ชายหาดบางแสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรทะเลและมหาสมุทร
และการใช้ประโยชน์จากทะเล โดยให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
อีกทั้งนำนักเรียนชั้น ม.5-6
ทำกิจกรรมส่งต่อแนวทางการอนุรักษ์ทะเล
ร่วมมือกันเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน วันที่ 27 ก.ค. 2022

    Solverwp- WordPress Theme and Plugin