แนะแนวอาชีพ 7 อาชีพ โดยศิษย์เก่า

.📣📣📣 แนะแนวอาชีพ 7 อาชีพโดยศิษย์เก่า
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ที่ห้องประชุมใหญ่

🚜 1. คุณสมพงษ์ สถาวร (รุ่น 7) – เจ้าของกิจการ
💵 2. คุณจรูญศักดิ์ เฮงตระกูล (รุ่น 2) – เรื่องการลงทุน
🖥️ 3. คุณชล คงสุข (รุ่น 25) – IT (programmer)
📐 4. คุณวรพจน์ เตชะอำนวยสุข สถาปนิก / บ.โมโนเทลโล จำกัด [ลูกศิษย์ อ. วิโรจน์ รุ่น 12]
🇨🇳 5. คุณลินดา คล่องกิจการค้า (รุ่น 36) – อาจารย์ภาษาจีน
🛍️ 6. ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ(รุ่น 17) – การขาย/การตลาด
🧫 7. ภก. กรวิชญ์ เนืองชัยยศ (รุ่นที่ 47) – เภสัชกร

ลำดับรายการ
⌚️ 13.00-13.30 น. ต้อนรับศิษย์เก่า และเตรียมตัว (ห้อง Snack bar ศิษย์เก่าจอดรถหน้าอาคารกิจกรรม)
⌚️ 13.30-14.30 น. แนะนำศิษย์เก่าบนเวที
– อธิษฐานเปิด อ.จินตนา ผู้อำนวยการ
– คำถาม
+ แนะนำตัว และอาชีพ
+ การเลือกสายการเรียน และเส้นทางสู่อาชีพของตัวเอง
+ ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในอาชีพ
⌚️ 14.30-15.30 น. แยกกลุ่มย่อย 7 อาชีพ เพื่อถามตอบแบบเจาะลึก
(นักเรียนเลือกเข้า 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที)
– กลุ่มธุรกิจส่วนตัว ห้องประชุมใหญ่
– กลุ่มการลงทุน ห้องประชุมครู
– กลุ่ม IT ห้องสมุด
– กลุ่มสถาปนิก ห้องโสต
– กลุ่มภาษาจีน ห้องอาหาร
– กลุ่มการตลาด ห้อง Snack bar
– กลุ่มเภสัชกร. ห้องเทควันโด
⌚️ 15.30 น. กล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และ อธิษฐานปิด อ.พิรุณ ผู้จัดการ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin