แพทย์

นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
"นพ. วุฒิ ธวัชธงชัย
(ชื่อเดิม วุฒิชัย ตันติสิริสมบูรณ์)"
อาชีพและตำแหน่ง
แพทย์
นพ.ไพฑูรย์ สุระศันสนีย์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ศัลยแพทย์หัวใจ
นพ.วีระยุทธ บุษกรเรืองรัตน์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน (จิตเวชชุมชน)
2. ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ดในเครือสภาคริสตจักร

นสพ. นิศิษฐ จันทร์ทรง
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอาชีพสัตวแพทย์ (หลังเกษียณงานจาก บริษัท อีแลนโค ประเทศไทย จำกัด)

คุณสัจจา เนเต็ก
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

เป็นบุรุษพยาบาลประจำโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

ทํางานในองค์การ International Rescue Committee ใน โครงการ Border Eye Project ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดตาแก่ผู้อพยพและชาวบ้านที่อยู่รายรอบพื้นที่พักพิงชั่วคราว ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี ประมาณ 10 ปี
ปัจจุบันนำโครงการ Border Eye Project มาดำเนินงานต่อที่คลินิกนายแพทย์ศักดา เนเต็ก
งานอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาในหมู่ บ้านห่างไกลตาม แนวชายแดนไทย เมียนมาร่วมกับนายแพทย์ศักดา คัดกรองผู้ที่มีปัญหาสายตา แจกแว่นให้ผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสที่เอื้ออำนวย

นพ.ศักดา เนเต็ก
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

ทำงานใน โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ในป่าชายแดน ไทยพม่า อำเภอสังขละบุรี ประมาณ 10 ปี ทำงานในองค์การระหว่างประเทศเพื่อการเคลื่อนย้ายถิ่น
International Organization for Migration ประมาณ 6 ปี ทำหน้าที่ ตรวจคัดกรองทางด้านสุขภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมย้ายไป พำนักอยู่ในประเทศที่ 3 ของผู้อพยพ
ปัจจุบันเปิดคลินิกรับรักษาผู้ป่วย โดยเก็บค่ารักษาตามความ สามารถของผู้ป่วยที่จะสามารถจ่ายได้ ที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ๋าเภอสังขละบุรี
งานอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาในหมู่บ้านห่างไกลตามแนว ชายแดนไทยพม่า ในโอกาสที่เอื้ออำนวย

อ.ดร.ทนพ. ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯ
และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางเภสัชพันธุศาสตร์
และการแพทย์แม่นยำ
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

ในระดับประเทศได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการสาชาชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์ ราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์
คณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
และได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564
และในต่างประเทศได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการ South East Asian
Pharmacogenomics Association (SEAPHARM)

ทพญ.ปิ่นพร ผู้ภักดีประเสริฐ (ไทยวัชรามาศ)
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ทันตแพทย์ เจ้าของ Rainbow Dental Clinic

พญ. ขวัญนรา
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
แพทย์
พ.ต.นพ.นาวิน คล่องกิจการค้า
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Solverwp- WordPress Theme and Plugin