ข้าราชการ

ดร.โฆสิต สุวินิจจิต
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ่ายตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมประพฤติ
4. ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พล.ต.ท. สุธีร์ เนรกัณฐี
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

เคยดำรงตำแหน่ง
1. ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4
2. ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3
3. ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2
4. รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
5. ผู้บัญชาการสำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ก่อนเกษียณอายุราชการ

พล.ต.ท. นพปฎล อินทอง
อาชีพและตำแหน่ง
อดีต ข้าราชการตำรวจ
คุณวัชระ เอี่ยมอธิคม
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง
คุณอานุภาพ คูวินิชวงศ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการอาวุโส สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
พล.ต วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ปัจจุบันรับราชการทหาร
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. จัดโครงการของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2. อดีตผู้บังคับบัญชากองพันทหารสารวัตรฯ
3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการและข้าราชการภายในหน่วยได้ตามเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดในระดับดีมาก

คุณวิศราภรณ์ ด่านธำรงกูล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฎหมาย) สำนักงานศาลปกครอง

ส.อ.สิทธิชาติ สาธุธรรม
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ราชการทหาร ช่างยานยนต์ล้อตอนยานยนต์และซ่อมบำรุง
ส.ต.อ.อนุวัฒน์ น้อยเกตุ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ข้าราชการตำรวจ ผบ.หมู่(สส.)สภ.สังขละบุรี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin