พนักงานเอกชน

คุณธนกร นิยมสันติ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

พนักงาน บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป (DGM) สำนัก Facility Management

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. รางวัล นักบริหารความเสี่ยงยอดเยี่ยม (Risk Champion) ประจำปี 2561
2. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร้านแนวดิ่ง โครงการปลาฝูงใหญ่ ปี 10 (2562)
3. รางวัล ระดับ BRONZE โครงการ MPLS Transform to EIS Process (2564)

คุณสมบัติ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
IT-Software
คุณภาคภูมิ เสดวงชัย
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

นายช่างอากาศยาน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

Solverwp- WordPress Theme and Plugin