ผู้รับใช้

อ.สงคราม เกรียงปริญญากิจ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล
2. อดีตอาจารย์ประจำพระคริสตธรรมสวนพลู

ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรสัจจธรรมแบ๊บติสต์
2. ประธานมูลนิธิชีวิตสีขาว
3. ก่อตั้งองค์กรคริสเตียน Asia Evangelical Fellowship Thailand (AEFT)
4. เตรียมหลักสูตรสร้างผู้ประกาศเพื่อตั้งคริสตจักรใหม่ ในนาม Asia College of Ministries ภายใต้ AEFT

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์
2. อดีตผู้อำนวยการอมตธรรมเพื่อชีวิต

ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา (ธราธิปธิติกุล)
เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

เคยรับใช้ที่คริสตจักรสะพานเหลือง โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ แผนกอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย The Carlyle Hotel, New York City คริสตจักรวัฒนา คริสตจักรจีนเชียงใหม่ คริสตจักรชลบุรี คริสตจักรร่มพระคุณ คริสตจักรไทยมิชชั่น คริสตจักรไทยนิวยอร์คเพรสไบทีเรียน คริสตจักรศิลา เคยเป็นศิษยาภิบาลและศิษยาภิบาลอาวุโส เหรัญญิกคริสตจักรภาค 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ประธานกองเยาวชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ฯลฯ

อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. ผู้รับใช้อิสระในงานรับใช้ตามคริสตจักร/องค์กรคริสเตียนและพันธกิจต่างๆ
2. กรรมการมูลนิธิ Imagine Thailand และ Glory Ministries Thailand

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. ทีมศิษยภิบาลคริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท 6
2. กรรมการร่วมก่อตั้งเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย(Bless Thailand Prayer Network)
3. อาจารย์บางเวลาวิทยาลัยพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ
4. อาจารย์บางเวลาวิทยาลัยพระคริสตธรรมเพ็นเทคอส
5. อาจารย์บางเวลาภาคค่ำวิทยาลัยพระคริสตธรรมแบ็บติสต์
6. อาจารย์บางเวลาโรงเรียนพระคริสตธรรมอมก๋อย – งานรับใช้ตามคริสตจักร/องค์กรคริสเตียนและพันธกิจต่างๆ
7. กรรมการมูลนิธิ/พันธกิจ

อ.วินิจ ไผทสิทธิ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ร่วมรับใช้ที่”บ้านของพระยาห์เวห์”
สาธุคุณ ดร. ทพ.ศักดิ์ชัย สุขุมพันธนาสาร
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล Bangkok Nursing Home (BNH) และโรงพยาบาลบางปะกอก1

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

หัวหน้าแผนกทันตกรรมโรงพยาบาล BNH, 2018-2020

อ.นิตยา แซ่จัง
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์โรงเรียนพระคริสตธรรมสวนพลู
อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
รับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรไมตรีจิต
อ.นงลักษณ์ มากคุณ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ศิษยาภิบาล คริสตจักรไมตรีจิตสามมุก
อ.กิ่งกาญน์ วิลเลี่ยมส์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ศิษยาภิบาลศาลาธรรมไมตรีจิตอมตะ
อ.เอษรา ขาวเอี่ยม
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านอิ่มใจ
คศ.อนุพล วจส่องแสง
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ศิษยาภิบาลประจำจุดประกาศ พระกรุณาเชียงราย
คศ.สัญญา (ยอสุ) คำตอน
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ประสานงานคริสตจักรภาคที่ 21
คศ.สุรศักดิ์ เจียรผาติพร
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจบ้านแคน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin