เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน

โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก

ที่โรงเรียนอยู่ที่ 166 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 


โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในทุกระดับชั้น วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนตามหลักคริสตธรรม โดยไม่หวังกำไรในเชิงธุรกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นนักเรียนไป-กลับ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนประจำ

ความเป็นมา

วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1961 คณะกรรมการเตรียมการ 15 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะธรรมกิจ เพื่อพิจารณาปัญหาการจัดตั้งโรงเรียน สำหรับแบบอาคารเรียนทางคณะกรรมการตัดสินใจรับเอาแบบของกระทรวงศึกษาธิการ

แต่เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ทำให้การเปิดโรงเรียนล่าช้าออกไป 1 ปี เป็นเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1962 ในปีนั้น ก็เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีต่อมา ก็ได้เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไล่ขึ้นมาจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใน ค.ศ. 1978 จึงได้ขยายชั้นเรียนเป็นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกใน ค.ศ. 1983 และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นใน ค.ศ. 1987 คณะกรรมการโรงเรียนจึงปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั่วคราว ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เป็นจำนวนมาก

เนื้อเพลง โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

สามมุกคริสเตียนวิทยาสถานศึกษาตระการ         เราร่วมจิตรักสมัครสมานร้องเพลงสุขสำราญ

แดดเช้าแจ่มจ้ายามสนธยาลมพัดพาชื่นใจ          งดงามทิวเขาท้องฟ้าทุ่งนาสรรเสริญพระยิ่งใหญ่
เหล่าคริสเตียนสถาปนาไว้บนศิลาดำรู                 ถือภาษิตรับใช้พระคริสต์ทั้งรักมวลมิตรศัตรู

 

เราทั้งหญิงชายตั้งจิตมุ่งหมายมั่นคงในสัจจา       สุจริตรับใช้พระคริสตเจ้าทุกวันทุกเวลา

เราต่างรับใช้ปวงชนทั่วไปมุ่งสร้างจิตเสรี              รักมนุษยธรรมร่วมใจอำนวยด้วยความสามัคคี

องค์พระเจ้าทรงเมตตาทรงนำพาชีวีประทานพร   จึงได้พำนักเล่าเรียนสุขสันต์ชั่วนิรันดร

Scroll to Top