รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา โรงเรียนประจำที่จะสร้างบุตรหลานของท่านให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้าน ร่างกาย สังคม วิชาการ และจิตวิญญาณที่ดีขึ้น ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมั่นคง

ระเบียบการนักเรียนใหม่

ดาวน์โหลด

ใบสมัครเรียน

ดาวน์โหลด

นักเรียนไป-กลับ หรือ ประจำ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5
หลักสูตร CHINESE- ENGLISH PROGRAM

นักเรียนประจำ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร MINI CHINESE- ENGLISH PROGRAM

นักเรียนประจำ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081-4329799
038-398-296
officer@sca.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin