Author name: admin

กิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ของคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (RMUTTO)  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนได้รับประสบการณ์ย่ำดินในนา ดำนาปักกล้า และอนุรักษ์การละเล่นในประเพณีการปลูกข้าวของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ของคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (RMUTTO)  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนได้รับประสบการณ์ย่ำดินในนา ดำนาปักกล้า และอนุรักษ์การละเล่นในประเพณีการปลูกข้าวของไทย

แนะแนวอาชีพ 7 อาชีพ โดยศิษย์เก่า

.📣📣📣 แนะแนวอาชีพ 7 อาชีพโดยศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ 🚜 1. คุณสมพงษ์ สถาวร (รุ่น 7) – เจ้าของกิจการ 💵 2. คุณจรูญศักดิ์ เฮงตระกูล (รุ่น 2) – เรื่องการลงทุน 🖥️ 3. คุณชล คงสุข (รุ่น 25) – IT (programmer) 📐 4. คุณวรพจน์ เตชะอำนวยสุข สถาปนิก / บ.โมโนเทลโล จำกัด [ลูกศิษย์ อ. วิโรจน์ รุ่น 12] 🇨🇳 5. คุณลินดา …

แนะแนวอาชีพ 7 อาชีพ โดยศิษย์เก่า Read More »

พิธีรับบัพติศมา

พิธีบัพติศมา แปลว่า จุ่มมิดน้ำพิธีรับบัพติศมานี้จะกระทำโดยผู้ที่แสดง ตัวว่าขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอค จะจุ่มตัวให้จมลงมิดน้ำ และยืนขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ผู้เชื่อคนนั้นได้เข้าส่วนกับพระเยซู โดยได้ถูกตรึงตายกับพระเยซู ถูกฝังกับพระเยชู และฟื้นขึ้นจากความตายกับพระเยซู โรม 6:3-4 ฉะนั้นตัวเก่าหรือธรรมชาติบาปของเราก็ตายและถูกฝังไปแล้ว ชีวิตที่เขามีอยู่ตอนนี้เป็นชีวิตใหม่ที่พื้นขึ้นมากับพระเยชูคริสต์ เป็นชีวิตที่ไม่อยู่ใต้อำนาจบาปอีกต่อไปเป็นการประกาศตัวต่อผู้อื่นให้รู้ว่าเราใด้เชื่อและจะติดตามพระเยซู ภาพพิธีรับบัพติศมา

กิจกรรมวันวิชาการ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ระยะๆ ตลอดปีการศึกษา 2565 และการจัดงานสัปดาห์วิชาการ 60 ปี ในวันที่ 15 – 19 ส.ค. 22 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี เช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกของการฉลองครบรอบ 60 ปี การจัดกิจกรรมงานวิชาการ 60 ปี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า และรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาซึ่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคริสตจักรไมตรีจิตมาจนถึง 60 ปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองแบบบูรณาการทั้งความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวิชาการขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายๆ ด้านของตนเอง …

กิจกรรมวันวิชาการ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา Read More »

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 57

การแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 57 ระหว่าง วันที่ 22 มิถุนายน – 24 มิถุนายน แบ่งเป็น 2 สี คือ สีเหลือง และ สีน้ำเงิน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin