นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคปกติ

เมื่อ 4 ส.ค.65 เวลา 1300 -1630ศฝ.นศท.มทบ.14 ทำการฝึกภาคปกติ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศฝ.นศท.มทบ.14 ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าตรง ท่ายกอก ท่าเคารพ ท่าพัก 5 ท่า ท่าหันอยู่กับที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย