ศาสนกิจ

พิธีรับบัพติศมา

พิธีบัพติศมา แปลว่า จุ่มมิดน้ำพิธีรับบัพติศมานี้จะกระทำโดยผู้ที่แสดง ตัวว่าขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอค จะจุ่มตัวให้จมลงมิดน้ำ และยืนขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ผู้เชื่อคนนั้นได้เข้าส่วนกับพระเยซู โดยได้ถูกตรึงตายกับพระเยซู ถูกฝังกับพระเยชู และฟื้นขึ้นจากความตายกับพระเยซู โรม 6:3-4 ฉะนั้นตัวเก่าหรือธรรมชาติบาปของเราก็ตายและถูกฝังไปแล้ว ชีวิตที่เขามีอยู่ตอนนี้เป็นชีวิตใหม่ที่พื้นขึ้นมากับพระเยชูคริสต์ เป็นชีวิตที่ไม่อยู่ใต้อำนาจบาปอีกต่อไปเป็นการประกาศตัวต่อผู้อื่นให้รู้ว่าเราใด้เชื่อและจะติดตามพระเยซู ภาพพิธีรับบัพติศมา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin