การศึกษา

คุณสหัส เอกตระกูล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้น 5 (เบจมาภรณ์)

อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน / พิธีกร

อ.ศิรินุช ตั้งสุขสันต์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและการเงิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล
อาชีพและตำแหน่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.สามารถ เผ่าภคะ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
Associate Professor School of Management and Economics The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen Shenzhen, China

Solverwp- WordPress Theme and Plugin