ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนกร ลอลือเลิศเด็กหญิงชัญญานุช เจษฎาภินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100

Solverwp- WordPress Theme and Plugin