💙 แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับนักเรียนประจำ 💙

✨ เปิดภาคเรียน เข้าโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ✨ ⭐️👧🏻 สำหรับนักเรียน ป.1 แบบไป-กลับ เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 🧒🏻⭐️

Read more

เอกสารนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนาย ต้องเตรียมมาในเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการนำปลดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

💙💛 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 💛💙✨ ชั้น ป.1- ป.2 หลักสูตร Chinese-English Program ( ทั้งแบบไปกลับและแบบประจำ )✨ ชั้น ป.4-ม.6 แบบประจำ🌞 พัฒนาระเบียบวินัยและการดูแลตนเอง🌞 ภาษาจีนเข้มข้น ภาษาอังกฤษเข้มแข็ง 🌿 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน

Read more

รวมค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562

ค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562  (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด ) ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน

Read more

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2562

หลักฐานในการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ใบรับรองแพทย์ (ร.ร.สามมุกฯ จะพารับที่ศูนย์ฝึกฯ) ใบสมัคร (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย/หญิง)

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2562

♡ เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ให้พร้อม แล้วพบกันนะครับ ☺ ♡ ・นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 – ม.6 เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเข้าโรงเรียนเวลา 13.00น. *ประชุมผู้ปกครองเวลา 14.00น.* ・

Read more

วันหยุดของเด็กๆ กับบอร์ดเกม โดยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28-2-2019 ฝึกการคิดแก้ไขปัญหากัน

วันหยุดของเด็กๆ กับบอร์ดเกม โดยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28-2-2019 ฝึกการคิดแก้ไขปัญหากัน

Read more
Loading...