ประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปี

การประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา หลักเกณฑ์ในการประกวด 1. ผู้ที่สามารถส่งผลงานประกวดได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโรงเรียนสามมุกคริสเตียน และสมาชิกคริสจักรไมตรีจิต โดยไม่จำกัดอายุ 2. ส่งผลงาน สามารถส่งเข้าประกวด 1 คน ส่งได้ 1

Read more

SCA STEP

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตให้ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาในสถานประกอบการจริงทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน SCA STEP   ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้(S) Science &Mathematics(C) Communication(A) Art & Music (S)

Read more

วิธีลงทะเบียนเข้าห้องเรียน Online

วิธีลงทะเบียนเข้าห้องเรียน Online ในครั้งแรก  เริ่มเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนกรุณาแจ้งทางธุรการโดยด่วน โทร 081-4329799 หรือ 038-398296 Google Classroom บน Smart Phone Google Classroom

Read more

แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับนักเรียนประจำ

แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้นักเรียนประจำ คลิก แบบสำรวจรายการเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี ( เฉพาะนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ) คลิก        

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ชั้นที่เปิดรับสมัคร           นักเรียนไป-กลับ หรือประจำ      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 4 หลักสูตร Chinese-English Program           นักเรียนประจำ               

Read more

จดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

    ส.ค.ว. 121/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 “แจ้งการเลื่อนการกลับเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564”   ส.ค.ว. 105/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 “แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 => แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนวันที่ 9 พฤษภาคม 2020 => ประชุมผู้ปกครองผ่าน Zoomวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2020 => เลือกสายวิชาสำหรับนักเรียน ม.1, ม.4และนักเรียนใหม่ในชั้น ม.

Read more

คริสต์มาสอนุชน

     คริสต์มาสอนุชน เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561   ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/RBCprN5w5U91TtZ6A    อนุชนรุ่นเล็กจัดกิจกรรมที่หอธรรม     อนุชนรุ่นกลาง จัดกิจกรรมที่ห้อง 2104    อนุชนรุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมที่ห้องประชุมใหญ่อาคารกิจกรรม 

Read more
Loading...