คริสต์มาสอนุชน

     คริสต์มาสอนุชน เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561   ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/RBCprN5w5U91TtZ6A    อนุชนรุ่นเล็กจัดกิจกรรมที่หอธรรม     อนุชนรุ่นกลาง จัดกิจกรรมที่ห้อง 2104    อนุชนรุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมที่ห้องประชุมใหญ่อาคารกิจกรรม 

Read more

ละครเพลงคริสต์มาส ” Joy to the world story ” คณะนักร้องเด็กคริสตจักรไมตรีจิต

  การแสดงละครเพลงคริสต์มาส โดยคณะนักร้องเด็กคริสตจักรไมตรีจิต  เรื่อง ” Joy to the world story  “ ณ หอธรรมโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/3Zfikw3PpGMa4FF68

Read more

กิจกรรมรำลึกวันอีสเตอร์

กิจกรรมรำลึกวันอีสเตอร์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี วันอีสเตอร์จริงๆ นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าใจความหมายของวันอิสเตอร์จึงจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน Featured image Credit https://pixabay.com/photo-3111303/

Read more

พิธีรับบัพติศมา

เรียนเชิญรว่มแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ ในพิธีบัพติศมา วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 14:30น. ณ หอธรรมโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

Read more

กิจกรรมอนุชนครั้งที่1 ของปีการศึกษา2560

กิจกรรมอนุชนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนคริสเตียนได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังได้รับการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณ การรับใช้ รู้จักเรื่องราวในพระคัมภีร์มากขึ้น  

Read more

ภาพกิจกรรมประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ภาพกิจกรรมประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ จากหน่วยงานสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2017

Read more

สามัคคีธรรมนักเรียนคริสเตียน

การสามัคคีธรรมของกลุ่มนักเรียนคริสเตียนที่ได้รวมกลุ่มเพื่อนมัสการพระเจ้า อธิษฐาน และฟังพระคำหนุนใจร่วมกัน ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่1/2559

Read more

การฝึกอบรมทักษะชีวิต เพศศึกษาและโรคเอดส์

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น และมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งปัจจัยกระตุ้นจากสื่อทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหานี้ ทางหน่วยงานฝ่ายพันธกิจชีวิต (เพศ เอดส์) จึงขอเข้ามาฝึกอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ในวันที่6 กันยายน 2559

Read more
Loading...