SCA STEP

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตให้ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาในสถานประกอบการจริงทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน SCA STEP   ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้(S) Science &Mathematics(C) Communication(A) Art & Music (S)

Read more

เอกสารนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนาย ต้องเตรียมมาในเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการนำปลดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

รวมค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562

ค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562  (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด ) ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน

Read more

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2562

หลักฐานในการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ใบรับรองแพทย์ (ร.ร.สามมุกฯ จะพารับที่ศูนย์ฝึกฯ) ใบสมัคร (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย/หญิง)

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2562

♡ เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ให้พร้อม แล้วพบกันนะครับ ☺ ♡ ・นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 – ม.6 เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเข้าโรงเรียนเวลา 13.00น. *ประชุมผู้ปกครองเวลา 14.00น.* ・

Read more

วันหยุดของเด็กๆ กับบอร์ดเกม โดยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28-2-2019 ฝึกการคิดแก้ไขปัญหากัน

วันหยุดของเด็กๆ กับบอร์ดเกม โดยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28-2-2019 ฝึกการคิดแก้ไขปัญหากัน

Read more

คริสต์มาสอนุชน

     คริสต์มาสอนุชน เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561   ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/RBCprN5w5U91TtZ6A    อนุชนรุ่นเล็กจัดกิจกรรมที่หอธรรม     อนุชนรุ่นกลาง จัดกิจกรรมที่ห้อง 2104    อนุชนรุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมที่ห้องประชุมใหญ่อาคารกิจกรรม 

Read more
Loading...