เอกสารนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนาย ต้องเตรียมมาในเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการนำปลดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

รวมค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562

ค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562  (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด ) ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน

Read more

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2562

หลักฐานในการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ใบรับรองแพทย์ (ร.ร.สามมุกฯ จะพารับที่ศูนย์ฝึกฯ) ใบสมัคร (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย/หญิง)

Read more

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อ วันที่ 07 ก.ค. 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 และ รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.14  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองบางโปรง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับ ทม.แสนสุข ทม.อ่างศิลา ชุด รส.มทบ.14

Read more

เอกสารรายงานตัว นศท.ชั้นปี 2-3

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันเปิดภาคเรียน ดังนี้ แบบ รด.2  (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร) หลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร  สวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ตัดผมสั้นข้างขาวตามระเบียบ

Read more

นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คลิก สำหรับนักเรียนคนใดมีที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้นักเรียนแจ้งชื่อที่ ธุรการ หรือ อาจารย์ผู้กำกับ และเตรียมเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด มาในวันเปิดภาคเรียน ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ แบบ รด.1 (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร) รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร

Read more

เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต้องเตรียมมาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต้องเตรียมมาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นศท.ชาย สำเนาทะเบียนบ้าน 4  ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน  4  ฉบับ สด.9 ฉบับจริง และ สำเนา 4  ฉบับ ใบรับรองสถานศึกษาตัวจริง 1 ฉบับ และ สำเนา

Read more
Loading...