การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 อาจารย์พิรุณ ทรงจักรแก้ว ผู้จัดการ และอาจารย์มณฑิชา ปาวสานต์ ผู้อำนวยการ  ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ พัทยาดอลฟินเวิลด์ (โลมาโชว์พัทยา) โดยในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนสามมุกคริสเตียนได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล O-net

Read more

“ฟ้าวววเดี่ยว เฟี้ยวหมู่” Summer Camp 2018

มาอีกแล้วกับปีนี้ ค่ายที่น้องๆอนุชนไมตรีจิตรอคอยยยยเฮียเจ้ อยากจะชวนน้องๆชอขิบ(9-12ปี) และ ตงขิบ(13-16ปี) ไป Summer Camp กันในวันที่ 13 – 17 เมษายน 2018

Read more

การอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และ 23-24 มีนาคม 2561 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จัดโดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี   

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายประชา เตรัตน์ ได้กรุณามอบหมายให้ นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้งและการทุจริต กระบวนการสร้างจิตสำนึกพลเมือง และการเผยแพร่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

Read more

The Educational University of Hong Kong 

ทีมนักศึกษาจากThe Educational University of Hong Kong จำนวน 15คน กับครูที่ปรึกษาเดินทางมาทำการวิจัยเกี่ยวกับรร.ประจำในประเทศไทยระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม ในภาคเช้าทางคณะเข้าสังเกตการเรียนการสอนจำนวน 8 ห้องเรียน หลังคาบเรียนผู้สังเกตการณ์ ร่วมสนทนาซักถามเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน

Read more
Loading...