ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ

ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564   ปฏิทินภาษาไทย School Calendar for 2nd Semester, School Year 2021          English

Read more

ประกาศผลการประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

  คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของ• ด.ช. เชษฎฐการ ชาอ่อง นักเรียนชั้น ม.3 เลขประจำตัว 4643 • – ธนู

Read more

SCA STEP

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตให้ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาในสถานประกอบการจริงทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน SCA STEP   ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้(S) Science &Mathematics(C) Communication(A) Art & Music (S)

Read more

แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับนักเรียนประจำ

แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้นักเรียนประจำ คลิก แบบสำรวจรายการเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี ( เฉพาะนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ) คลิก        

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ชั้นที่เปิดรับสมัคร           นักเรียนไป-กลับ หรือประจำ      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 4 หลักสูตร Chinese-English Program           นักเรียนประจำ               

Read more

จดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

    ส.ค.ว. 121/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 “แจ้งการเลื่อนการกลับเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564”   ส.ค.ว. 105/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 “แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่

Read more

เอกสารนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนาย ต้องเตรียมมาในเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการนำปลดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

รวมค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562

ค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562  (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด ) ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน

Read more

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2562

หลักฐานในการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ใบรับรองแพทย์ (ร.ร.สามมุกฯ จะพารับที่ศูนย์ฝึกฯ) ใบสมัคร (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย/หญิง)

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2562

♡ เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ให้พร้อม แล้วพบกันนะครับ ☺ ♡ ・นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 – ม.6 เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเข้าโรงเรียนเวลา 13.00น. *ประชุมผู้ปกครองเวลา 14.00น.* ・

Read more
Loading...