ประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปี

การประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา หลักเกณฑ์ในการประกวด 1. ผู้ที่สามารถส่งผลงานประกวดได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโรงเรียนสามมุกคริสเตียน และสมาชิกคริสจักรไมตรีจิต โดยไม่จำกัดอายุ 2. ส่งผลงาน สามารถส่งเข้าประกวด 1 คน ส่งได้ 1

Read more

SCA STEP

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตให้ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาในสถานประกอบการจริงทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน SCA STEP   ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้(S) Science &Mathematics(C) Communication(A) Art & Music (S)

Read more

แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับนักเรียนประจำ

แบบสำรวจรายการเสื้อผ้าและเครื่องใช้นักเรียนประจำ คลิก แบบสำรวจรายการเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี ( เฉพาะนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ) คลิก        

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

꒰เปิดรับสมัคร ꒱ นักเรียนประถมศึกษาตอนต้นหลักสูตร CEP Chinese English Program และนักเรียนชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาแบบประจำ ( ป.1 – ม.6 )สอบคัดเลือกแบบออนไลน์ – หลังจากผู้ปกครองกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งเอกสารมาทางไลน์ sca.ac.th ภายในวันที่ 30

Read more

จดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

    ส.ค.ว. 121/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 “แจ้งการเลื่อนการกลับเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564”   ส.ค.ว. 105/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 “แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่

Read more

เอกสารนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนาย ต้องเตรียมมาในเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการนำปลดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

รวมค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562

ค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562  (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด ) ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท  ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน

Read more

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2562

หลักฐานในการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ใบรับรองแพทย์ (ร.ร.สามมุกฯ จะพารับที่ศูนย์ฝึกฯ) ใบสมัคร (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย/หญิง)

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2562

♡ เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ให้พร้อม แล้วพบกันนะครับ ☺ ♡ ・นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 – ม.6 เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเข้าโรงเรียนเวลา 13.00น. *ประชุมผู้ปกครองเวลา 14.00น.* ・

Read more
Loading...