เอกสารรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัว

ชั้นปีที่ 2 

  1. รด.2 (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
  2. หลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

ชั้นปีที่ 3

  1. รด.2 (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
  2. สด.9 (ฉบับจริงและสำเนา 1 ใบ)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่ารถเดินทาง)


หมายเหตุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง