เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน นศท. ปี1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2 และ 3

สมัครเรียน นศท.(รด.)

 1. รด.1 (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
 2. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1รูป
 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า
 4. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และบิดามารดา คนละ1ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษา เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อนามสกุล(ถ้ามี) 1ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ (รับในวันสมัคร)
 7. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องนำสำเนาในสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) มาด้วย1ฉบับ
 8. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) มาด้วย1ฉบับ
 9. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องนำสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ของปีที่สมัครมาด้วย1ฉบับ

รายงานตัว

ชั้นปีที่ 2 

 1. รด.2 (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
 2. หลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร (สวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร)
 5. อายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องนำสำเนาในสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) มาด้วย1ฉบับ

ชั้นปีที่ 3

 1. รด.2 (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
 2. สด.9 (ฉบับจริงและสำเนา 1 ใบ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่ารถเดินทาง)

หมายเหตุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง