รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

เอกสารการรับสมัครเข้าเรียน

  1. รด.1 (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
  2. รูปถ่าย 3×4 เซนติเมตร 1 ใบ เพื่อติด รด.1 (รูปสวมชุดนักเรียน)
  3. สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา-มารดา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนา บัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนา สด.9 จำนวน 6 ฉบับ (ถ้ามี)
  6. สำเนา ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ (รับที่ศูนย์ฝึก)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่ารถเดินทาง)


หมายเหตุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง