กิจกรรมอนุชนครั้งที่1 ของปีการศึกษา2560

กิจกรรมอนุชนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนคริสเตียนได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านทางกิจกรรมต่างๆ

ทั้งยังได้รับการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณ การรับใช้ รู้จักเรื่องราวในพระคัมภีร์มากขึ้น