The Educational University of Hong Kong 

ทีมนักศึกษาจากThe Educational University of Hong Kong จำนวน 15คน กับครูที่ปรึกษาเดินทางมาทำการวิจัยเกี่ยวกับรร.ประจำในประเทศไทยระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม ในภาคเช้าทางคณะเข้าสังเกตการเรียนการสอนจำนวน 8 ห้องเรียน หลังคาบเรียนผู้สังเกตการณ์ ร่วมสนทนาซักถามเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ภาคบ่ายมีการเข้าทดลองทำการสอน 3 ห้องเรียน และคาบ 8 จะมีกิจกรรมการร้องเพลงเต้นรำ การแสดงดนตรีประมาณ 1 ชั่วโมงที่ห้องประชุมใหญ่อาคารกิจกรรมนักเรียนร่วมกับนักเรียนชั้น ม.1-3