พิธีรับบัพติศมา

เรียนเชิญรว่มแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ
ในพิธีบัพติศมา
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 14:30น.
ณ หอธรรมโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา