เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต้องเตรียมมาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต้องเตรียมมาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

นศท.ชาย

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 4  ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน  4  ฉบับ
 3. สด.9 ฉบับจริง และ สำเนา 4  ฉบับ
 4. ใบรับรองสถานศึกษาตัวจริง 1 ฉบับ และ สำเนา 4 ฉบับ (รับที่โรงเรียนฯ)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 4 ฉบับ (ถ้ามี)
 6. เอกสารทุกรายการ ไม่ต้อง เซ็นสำเนาถูกต้อง

นศท.หญิง

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
 3. ใบรับรองสถานศึกษาตัวจริง 1 ฉบับ และ สำเนา 4 ฉบับ (รับที่โรงเรียนฯ)
 4. เอกสารทุกรายการ ไม่ต้อง เซ็นสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม

 • คลิปหนีบกระดาษสีดำ 2 อัน
 • ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

** คนที่เอกสารไม่ครบ ศฝ.จะไม่ดำเนินการให้

Loading...