การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายประชา เตรัตน์ ได้กรุณามอบหมายให้ นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้งและการทุจริต กระบวนการสร้างจิตสำนึกพลเมือง และการเผยแพร่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจัดโดยคณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ศูนย์ประสานงานส่งเสริมประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้ง (องค์การเอกชน) และศูนย์สื่อสร้างสรรค์การศึกษา สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากร/ครูและเยาวชน/นักเรียนผู้มีสิทธิ์และกำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Loading...