การอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
ระหว่างวันที่
21-22 มีนาคม 2561 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และ 23-24 มีนาคม 2561 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
จัดโดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

  

Loading...