แบบสำรวจเครื่องแบบนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเตรียมเครื่องแบบและอุปกรณ์
สำหรับนักเรียนประจำให้ครบตามที่โรงเรียนกำหนดเพื่อความสะดวกเมื่อเข้าโรงเรียน

หมายเหตุ

ผู้ปกครองต้องเตรียมหมอนและปลอกหมอน หรือหมอนข้าง ให้กับนักเรียนในวันเปิดเรียน