นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คลิก

สำหรับนักเรียนคนใดมีที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้นักเรียนแจ้งชื่อที่ ธุรการ หรือ อาจารย์ผู้กำกับ และเตรียมเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด มาในวันเปิดภาคเรียน ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. แบบ รด.1 (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
 2. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 2 ใบ
 3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของ ผู้สมัคร และบิดามารดา คนละ 2 ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษา เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ (รับในวันสมัคร)
 7. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องนำสำเนาในสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
 8. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
 9. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องนำสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ของปีที่สมัครมาด้วยจำนวน 2ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ผู้สมัครทุกคนต้องจ่าย)

 • ค่าใบรับรองแพทย์ 100 บาท
 • ค่าเอกสาร 50 บาท
 • ค่าเดินทาง 50 บาท

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเดินทางแต่ละครั้งตลอดปีการศึกษา) กรณีที่ผ่านการทดสอบร่ายกาย

 • ชาย-หญิง จำนวน 2,750 บาท

หมายเหตุ

- การหักค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง (ค่าสมัคร ค่าเดินทาง และค่ากิจกรรมอื่นๆที่ศูนย์ฝึกกำหนด) จะหักผ่านเงินเบี้ยเลี้ยงของนักเรียน โดยจะให้นักเรียนเซ็นรับทราบทุกครั้ง - นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารของตัวเองทั้งหมดมาให้ครบตามที่แจ้งไว้ ยกเว้น รด.1 และ ใบรับรองแพทย์ ผกท.จะเตรียมให้
Loading...