เอกสารรายงานตัว นศท.ชั้นปี 2-3

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันเปิดภาคเรียน ดังนี้

  1. แบบ รด.2  (รับที่โรงเรียน ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร)
  2. หลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร  สวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ตัดผมสั้นข้างขาวตามระเบียบ ไม่สวมหมวก จำนวน 2 ใบ
  5. อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องนำสำเนาในสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ กรณีโอนย้ายต่างภูมิภาค จากศูนย์ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเดินทางตลอดปีการศึกษา)

  • ปี 2 ชาย-หญิง จำนวน 1,930 บาท
  • ปี 3 ชาย  จำนวน 750 บาท
  • ปี 3 หญิง จำนวน 690 บาท

หมายเหตุ

  • การหักค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง (ค่าสมัคร ค่าเดินทาง และค่ากิจกรรมอื่นๆที่ศูนย์ฝึกกำหนด) จะหักผ่านเงินเบี้ยเลี้ยงของนักเรียน โดยจะให้นักเรียนเซ็นรับทราบทุกครั้งนักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารของตัวเองทั้งหมดมาให้ครบตามที่แจ้งไว้ ยกเว้น รด.2 ผกท.จะเตรียมให้
Loading...