การฝึกอบรมทักษะชีวิต เพศศึกษาและโรคเอดส์

image

image image image image image image image image

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น และมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งปัจจัยกระตุ้นจากสื่อทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหานี้ ทางหน่วยงานฝ่ายพันธกิจชีวิต (เพศ เอดส์) จึงขอเข้ามาฝึกอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ในวันที่6 กันยายน 2559