การแข่งขันการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล

ในการแข่งขันการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 31 สิงหาคม2559