เปิดรับสมัครแล้ว ระดับชั้น ป.1หลักสูตร Chinese-English Program (นักเรียนไป-กลับ)

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำเน้น 3 ภาษา จีน อังกฤษ และไทย โดยครูเจ้าของภาษา
สำหรับปีการศึกษา 2562 จะเปิดระดับชั้น ป.1 หลักสูตร Chinese-English Program (นักเรียนไป-กลับ)

ดาวน์โหลด

ะเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (เมษายน) ประจำปีการศึกษา2562 

ดาวน์โหลด

ใบสมัครเรียน (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 

Loading...