เปิดรับสมัครแล้ว ระดับชั้น ป.1หลักสูตร Chinese-English Program (นักเรียนไป-กลับ)

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำเน้น 3 ภาษา จีน อังกฤษ และไทย โดยครูเจ้าของภาษา
สำหรับปีการศึกษา 2562 จะเปิดระดับชั้น ป.1 หลักสูตร Chinese-English Program (นักเรียนไป-กลับ)