หลักฐานการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2562

หลักฐานในการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง)

  1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1)
  4. ใบรับรองแพทย์ (ร.ร.สามมุกฯ จะพารับที่ศูนย์ฝึกฯ)
  5. ใบสมัคร (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ)

หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย/หญิง)

  1. ใบรายงานตัวเพียงอย่างเดียว (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ)

หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 3 (ชาย/หญิง)

  1. ชั้นปีที่ 3 ชาย ใบรายงานตัว (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) พร้อมสำเนา สด.9
  2. ชั้นปีที่ 3 หญิง ใบรายงานตัว (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม ผกท.วรวุฒิ เพตาเสน โทร. 080-750-0082

Loading...