จดหมายแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

 

 
อ่าน ส.ค.ว. 121/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 “แจ้งการเลื่อนการกลับเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564”
 
อ่าน ส.ค.ว. 105/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 “แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)”

อ่าน ส.ค.ว. 66/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 “แจ้งกำหนดการต่าง ๆ หลังปิดภาคเรียน และการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564”

อ่าน ส.ค.ว. 45/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 “แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนในเดือนมีนาคมและเมษายน”

อ่าน ส.ค.ว. 28/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 “แจ้งการรับนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนหลังการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ( 1เดือน )”

อ่าน ส.ค.ว. 8/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 “แจ้งการเรียนการสอนแบบ online ในช่วงเดือนมกราคม”
อ่าน ส.ค.ว. 1/2564 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 “แจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ”
อ่าน ส.ค.ว. 298/2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 “แจ้งการเลื่อนเปิดเรียนและมาตรการการรับนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนหลังวันหยุดปิดระหว่างเดือน”
อ่าน ส.ค.ว. 282/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 “อนุญาตให้รับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์”
อ่าน ส.ค.ว. 281/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 “ของดรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์”
อ่าน ส.ค.ว. 149/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 “แจ้งวันหยุดพิเศษ”
อ่าน ส.ค.ว. 105/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 “แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563”
Loading...