ประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปี

การประกวดออกแบบ logo ครบรอบ 60 ปีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

หลักเกณฑ์ในการประกวด

1. ผู้ที่สามารถส่งผลงานประกวดได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโรงเรียนสามมุกคริสเตียน และสมาชิกคริสจักรไมตรีจิต โดยไม่จำกัดอายุ

2. ส่งผลงาน สามารถส่งเข้าประกวด 1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน เท่านั้น

3. ตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องประกอบด้วย
3.1. ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียน (บังคับ)
3.2. 60th Anniversary (บังคับ)
3.3. ไม้กางเขน (บังคับ)
3.4. ค.ศ.1962-2022 (บังคับ)
3.5. สีโทน น้ำเงิน เหลือง เป็นโทนสีหลัก (บังคับ) แต่จะมีสีอื่นร่วมด้วยก็ได้
3.6 SCA (ไม่บังคับ)

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง
ห้ามลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์มาจากที่อื่น ต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

5. การออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. ส่งผลงานภาพสี ขนาด A4 พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CC) PDS, PNG, JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK บันทึก
ใส่แผ่น CD จํานวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)

2. แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบ คำอธิบายแนวความคิดของตราสัญลักษณ์ ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ ของ
ผู้ส่งเข้าประกวด ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

3. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะเลิศการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของงานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา และคณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานจริงในอนาคต

5. ผู้ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผู้เดียว

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

ต้องมีความโดดเด่น สวยงามจดจำง่าย สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์และ
พิมพ์บน ของที่ระลึกได้อย่างชัดเจน รวมถึงสื่อความหมายแทน โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์

2. ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบตามที่กำหนด

3. ความน่าสนใจ และการสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ได้กับสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่ส่งผลงานคืน
ให้กับเจ้าของผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท
ทั้ง 3รางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจาก ผู้จัดการโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
และประธานจัดงาน 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

โดยส่งผลงานทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ Email มาที่
• 166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
(วงเล็บที่มุมซองว่า ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งานครบรอบ 60 ปี)
• officer@sca.ac.th
(ชื่อเรื่องว่า ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งานครบรอบ 60 ปี)

Loading...