การแข่งขันวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

IMG_0017 IMG_0018

การแข่งขันวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (การออกแบบผลิตภันฑ์)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

การแข่งขันทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นายธรรมรัตน์ ศรีธรรม  ชั้น ม.6/2
นางสาววิภาวี  แก้วฉะอ้อน   ชั้น ม.6/1
นางสาว ธนภรณ์ ประเสริฐสุข   ชั้น ม.6/1