แจ้งเตรียมเอกสารนำปลดของ นศท.ปี3

แจ้งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนายให้เตรียมหลักฐานเพื่อนำปลด (นำปลดวันที่ 27ตุลาคม2559) มีดังนี้
• สด.9 ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 3 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวเอง) 3 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชน (ตัวเอง) 3 ฉบับ
• ใบรับรองสถานศึกษา 3 ฉบับ (รับที่โรงเรียน)
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ตัวเอง) 3 ฉบับ (ถ้ามี)
• เอกสารทุกอย่าง ไม่ต้อง เซ็นต์สำเนาถูกต้อง
• คลิปหนีบกระดาษสีดำ 1 อัน
• ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

หากมีข้อสัยติดต่อได้ที่ ผกท.วรวุฒิ เพตาเสน

Email: a_worawut@sca.ac.th