ดาวน์โหลด

ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562

ะเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเมษายน) ประจำปีการศึกษา2562 

ใบสมัครเรียน (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 

แบบฟอร์มต่างๆ
ที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอนุญาตพักอยู่ในโรงเรียนช่วงปิดระหว่างเดือน Download
2 แบบฟอร์มขออนุญาตลากิจ-ลาป่วย Download
3 แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรผู้ปกครองใหม่ Download
4 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง Download
5 แบบฟอร์มคําร้องขอสําเนาใบรับรองผลการเรียน Download
6 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ Download
7 แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment Slip) Download
Loading...