ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ
ที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอนุญาตพักอยู่ในโรงเรียนช่วงปิดระหว่างเดือน Download
2 แบบฟอร์มขออนุญาตลากิจ-ลาป่วย Download
3 แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรผู้ปกครองใหม่ Download
4 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง Download
5 แบบฟอร์มคําร้องขอสําเนาใบรับรองผลการเรียน Download
6 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ Download
7 แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment Slip) Download
งานประกันคุณภาพ
ที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มแผนพัฒนา ปี 2560 ถึง 2564 Download
2 แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมิน – สมศ. รอบ4 Download
3 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Download
4 แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 Download
 5  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ปีการศึกษา 2559 Download