ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาเป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก ตั้งอยู่ที่ 166 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนใน ทุกระดับชั้น วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนตามหลักคริสตธรรม โดยไม่หวังกำไรในเชิงธุรกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นนักเรียนไป-กลับ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนประจำประวัติหลังสมาชิกคริสตจักรไมตรีจิตได้ก่อตั้งโรงเรียนซือ ลิบจิงกวง ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาภายใต้การดูแลของคริสตจักรขึ้นแล้ว สมาชิกก็ยังปรารถนาจะก่อตั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไปอีก

ใน พ.ศ. 1959 ทั่งโง่วเชียง เจ้าของโรงน้ำปลาทั่งซังฮะ ได้ตกลงขายที่ดิน 50 ไร่ในราคาถูก เพื่อให้คณะธรรมกิจของคริสตจักรได้ใช้ก่อตั้งโรงเรียน ต่อมา ได้มีการก่อสร้างอาคารไม้หลังแรกและอาคารขนาดเล็ก ใช้เป็นห้องครัวและห้องน้ำวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1961 คณะกรรมการเตรียมการ 15 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะธรรมกิจ เพื่อพิจารณาปัญหาการจัดตั้งโรงเรียน สำหรับแบบอาคารเรียน ทางคณะกรรมการตัดสินใจรับเอาแบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ทำให้การเปิดโรงเรียนล่าช้าออกไป 1 ปี เป็นเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1962 ในปีนั้นก็เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีต่อมา ก็ได้เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไล่ขึ้นมาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใน ค.ศ. 1978 จึงได้ขยายชั้นเรียนเป็นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกใน ค.ศ. 1983 และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นใน ค.ศ. 1987 คณะกรรมการโรงเรียนจึงปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั่วคราว ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เป็นจำนวนมาก


สีประจำโรงเรียน:
สีน้ำเงิน หมายถึง ความสูงส่ง, มีค่า
สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรม


โลโก้โรงเรียน:
สามเหลี่ยม หมายถึง มุกสามเม็ด (ตามชื่อโรงเรียน) คือ มุกแห่งความเชื่อ มุกแห่งความหวัง และมุกแห่งความรัก
ไม้กางเขน หมายถึง สัญลักษณ์ของคริสเตียน

Loading...