CEP

Chinese-English Program  ( นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562 ) 

  • ใช้ภาษาอังกฤษใน 7 วิชา จำนวน 21 คาบ ต่อสัปดาห์ ( ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น )

  • ใช้ภาษาจีนใน 3 วิชา จำนวน 9 คาบ ต่อสัปดาห์ ( ภาษาจีน ศิลปะ และดนตรี เป็นต้น )

  • เรียนภาษาไทยในวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
     
  • เสริมการพูด – การฟัง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน วันละ 30 นาที / วิชา

  • เสริมกิจกรรม Smart child ( ทักษะชีวิตรอบด้าน ) วันละ 30 นาที
     
  • สอนโดยครูต่างชาติ และมีครูไทยควบคุมชั้นเรียน

 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  Smart CHILD Model

เมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยผ่านกระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน SMART CHILD Model นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่น่ารัก น่าชื่นชม (ADORABLE) และมีคุณค่าต่อสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

Smart C :    Communication ใช้ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  ในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนกล่าวคําทักทาย แนะนําตนเอง สื่อสารในชีวิตประจําวัน เสนอความคิดเห็น หรือ นําเสนอผลงาน สืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย ได้อย่างมีมารยาทเหมาะสมกับสถานการณ์

Smart H :    Heart and Health มีจิตใจดี มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่ดี และมีสุขภาพที่ดี
นักเรียนรู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย แสดงความยินดีและชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจ พูดหนุนใจ ให้กําลังใจผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองฝ่ายเดียว รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลืองานพ่อแม่ และผู้อื่นด้วยความเต็มใจ มองเห็นข้อดีจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ มีความซื่อสัตย์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและมีความสุข ออกกําลังกายและเล่นกีฬาสม่ำเสมอรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ รู้จักป้องกัน และดูแลสุขอนามัยของตนเอง

Smart I :    Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีในการประดิษฐ์ชิ้นงาน หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามจินตนาการของตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดประเมินคำ จากข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รู้จักสังเกต ตั้งคําถามจากสิ่งที่เรียนสิ่งที่สนใจหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้

Smart L :    Leadership and Love มีภาวะผู้นำ  เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี  มีความรักต่อตนเองและผู้อื่น
มีความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมีบุคลิกภาพสง่างาม มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีเป็นผู้นําที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตและการทํางานให้สําเร็จลุล่วงได้ แสดงความรักต่อผู้อื่นด้วยคําพูด และการกระทําได้อย่างเหมาะสม มีความถ่อมใจ เป็นสุภาพชน มีความอดทน มีความหวัง และเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นอยู่เสมอ

Smart D :    Discipline and Responsibility มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ รู้จักเคารพกฎกติกาของสังคม ทำให้สังคมมีสันติสุข นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมถูกกาลเทศะ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองทั้งด้านการเรียนและการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี อดทนและรอคอยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กฎของสังคม และกฎหมายของประเทศชาติได้

 

Loading...