วิสัยทัศน์

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความรู้ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี สุนทรียศาสตร์ มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสิ่งแวดล้อม สืบสานความเป็นไทยช่วยเหลือสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในอุดมคติ แบบคริสเตียน

 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน:
“มุ่งเสริมเยาวชนด้วยการศึกษา ที่มีคุณภาพ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง ในอุดมคติแบบคริสเตียน”

Loading...